Difference between revisions of "Expressing "already" with just "le""

Line 37: Line 37:
 
<ul class="dialog">
 
<ul class="dialog">
 
<li><span class="speaker">A:</span>  你 要 不 要 告诉 他?<span class="pinyin">  Nǐ bú yào gàosù tā ? </span><span class="trans"> Will you tell him ?</span></li>
 
<li><span class="speaker">A:</span>  你 要 不 要 告诉 他?<span class="pinyin">  Nǐ bú yào gàosù tā ? </span><span class="trans"> Will you tell him ?</span></li>
<li><span class="speaker">B:</span> 他 知道 <em>了</em>。<span class="pinyin"> Tā zhīdào <em> le </em>.</span><span class="trans">He (already) knew .</span></li>
+
<li><span class="speaker">B:</span> 他 知道 <em>了</em>。<span class="pinyin"> Tā zhīdào <em> le </em>.</span><span class="trans">He (already) knew .</span></li>
 
</ul>
 
</ul>
 
</div>
 
</div>
Line 44: Line 44:
 
<ul class="dialog">
 
<ul class="dialog">
 
<li><span class="speaker">A:</span> 你 应该 去 问 老师。<span class="pinyin">  Nǐ  yīnggāi qù wèn lǎoshī . </span><span class="trans">  You should go ask the teacher. </span></li>
 
<li><span class="speaker">A:</span> 你 应该 去 问 老师。<span class="pinyin">  Nǐ  yīnggāi qù wèn lǎoshī . </span><span class="trans">  You should go ask the teacher. </span></li>
<li><span class="speaker">B:</span> 我 问 <em>了</em>。<span class="pinyin"> Wǒ wèn <em> le </em>.</span><span class="trans">I did .</span></li>
+
<li><span class="speaker">B:</span> 我 问 <em>了</em>。<span class="pinyin"> Wǒ wèn <em> le </em>.</span><span class="trans">I (already) did .</span></li>
 +
</ul>
 +
</div>
 +
 
 +
<div class="liju">
 +
<ul class="dialog">
 +
<li><span class="speaker">A:</span> 你 的 书 呢?<span class="pinyin"> Nǐ de shū ne?</span><span class="trans"> Where are your books? </span></li>
 +
<li><span class="speaker">B:</span> 放 包里 <em>了</em>。<span class="pinyin"> Fàng bāo lǐ <em> le </em>.</span><span class="trans">I (already) put them in my bags .</span></li>
 
</ul>
 
</ul>
 
</div>
 
</div>

Revision as of 02:06, 1 July 2015

You understand the word 已经 (yǐjīng) to mean "already" in Chinese, and it is followed with a 了 (le). However, sometimes, that feeling of "already" can also be expressed with 了 (le) alone.

Structure

[Verb phrase] + 了

Examples

 • A: 老板 呢? Lǎobǎn ne ? Where is the boss ?
 • B: Zǒu le .He (already) left.
 • A: 孩子 还在 上 大学 吗? Háizi hái zài shàng dàxué ma ?Are your kids still in college ?
 • B: 毕业 Bìyè le .He (already) graduated.
 • A: 用 我 的 车 吧? Yòng wǒ de chě ba ?How about using my car ?
 • B: 我们 有 车 Xièxie, wǒmen yǒu chē le .Thanks.We (already) had a car.
 • A: 你 要 不 要 告诉 他? Nǐ bú yào gàosù tā ? Will you tell him ?
 • B: 他 知道 Tā zhīdào le .He (already) knew .
 • A: 你 应该 去 问 老师。 Nǐ yīnggāi qù wèn lǎoshī . You should go ask the teacher.
 • B: 我 问 Wǒ wèn le .I (already) did .
 • A: 你 的 书 呢? Nǐ de shū ne? Where are your books?
 • B: 放 包里 Fàng bāo lǐ le .I (already) put them in my bags .

See also

Sources and further reading

Books

Websites