Difference between revisions of "Pinyin: the "c" and "z" sounds"

(Switched to "Basic Pronunciation" template)
Line 186: Line 186:
  
 
[[Category:Pinyin]]
 
[[Category:Pinyin]]
{{Point Type|pinyin}}
+
{{Basic Pronunciation|A1|35|TEST SUMMARY|pinyin|ASP00008}}
{{Level|A1}}
 

Revision as of 02:57, 19 March 2015

Although the sounds that pinyin "c" and "z" make are not actually super foreign to speakers of English, there are two reasons they deserve special attention:

  1. The sounds "c" and "z" make are not the sounds they make in English
  2. Pronouncing the "c" and "z" sounds in Chinese is difficult for some learners

Tone: 1 2 3 4 1234 [Show more Settings]

Additional Settings

Show Text: IPA Zhuyin Wade-Giles

Text Size: Small Medium Large

Chart Mode: Audio Links (disables audio)

-a- -a -ai -ao -an -ang -e- -e -ei -en -eng -er -o- -o -ou -ong -i- -i -i* -ia -iao -ie -iou -ian -iang -in -ing -iong -u- -u -ua -uai -uei -uo -uan -uang -uen -ueng
s-
sa
[sɑ]
ㄙㄚ
sa
sai
[saɪ̯]
ㄙㄞ
sai
sao
[sɑʊ̯]
ㄙㄠ
sao
san
[san]
ㄙㄢ
san
sang
[sɑŋ]
ㄙㄤ
sang
se
[sɯ̯ʌ]
ㄙㄜ
se
sen
[sən]
ㄙㄣ
sen
seng
[səŋ]
ㄙㄥ
seng
sou
[sɤʊ̯]
ㄙㄡ
sou
song
[sʊŋ]
ㄙㄨㄥ
sung
si
[sɿ]
ssu
su
[su]
ㄙㄨ
su
sui
[su̯eɪ̯]
ㄙㄨㄟ
sui
suo
[su̯ɔ]
ㄙㄨㄛ
so
suan
[su̯an]
ㄙㄨㄢ
suan
sun
[su̯ən]
ㄙㄨㄣ
sun
s-
z-
za
[tsɑ]
ㄗㄚ
tsa
zai
[tsaɪ̯]
ㄗㄞ
tsai
zao
[tsɑʊ̯]
ㄗㄠ
tsao
zan
[tsan]
ㄗㄢ
tsan
zang
[tsɑŋ]
ㄗㄤ
tsang
ze
[tsɯ̯ʌ]
ㄗㄜ
tse
zei
[tseɪ̯]
ㄗㄟ
tsei
zen
[tsən]
ㄗㄣ
tsen
zeng
[tsəŋ]
ㄗㄥ
tseng
zou
[tsɤʊ̯]
ㄗㄡ
tsou
zong
[tsʊŋ]
ㄗㄨㄥ
tsung
zi
[tsɿ]
tzu
zu
[tsu]
ㄗㄨ
tsu
zui
[tsu̯eɪ̯]
ㄗㄨㄟ
tsui
zuo
[tsu̯ɔ]
ㄗㄨㄛ
tso
zuan
[tsu̯an]
ㄗㄨㄢ
tsuan
zun
[tsu̯ən]
ㄗㄨㄣ
tsun
z-
c-
ca
[tsʰɑ]
ㄘㄚ
ts'a
cai
[tsʰaɪ̯]
ㄘㄞ
ts'ai
cao
[tsʰɑʊ̯]
ㄘㄠ
ts'ao
can
[tsʰan]
ㄘㄢ
ts'an
cang
[tsʰɑŋ]
ㄘㄤ
ts'ang
ce
[tsʰɯ̯ʌ]
ㄘㄜ
ts'e
cei
[tsʰeɪ̯]
ㄘㄟ
ts'ei
cen
[tsʰən]
ㄘㄣ
ts'en
ceng
[tsʰəŋ]
ㄘㄥ
ts'eng
cou
[tsʰɤʊ̯]
ㄘㄡ
ts'ou
cong
[tsʰʊŋ]
ㄘㄨㄥ
ts'ung
ci
[tsʰɿ]
tz'u
cu
[tsʰu]
ㄘㄨ
ts'u
cui
[tsʰu̯eɪ̯]
ㄘㄨㄟ
ts'ui
cuo
[tsʰu̯ɔ]
ㄘㄨㄛ
ts'o
cuan
[tsʰu̯an]
ㄘㄨㄢ
ts'uan
cun
[tsʰu̯ən]
ㄘㄨㄣ
ts'un
c-