Difference between revisions of "Pinyin: the "e" vowel"

(Switched to "Basic Pronunciation" template)
Line 150: Line 150:
  
 
[[Category:Pinyin]]
 
[[Category:Pinyin]]
{{Point Type|pinyin}}
+
{{Basic Pronunciation|A1|32|TEST SUMMARY|pinyin|ASP00005}}
{{Level|A1}}
 

Revision as of 02:52, 19 March 2015

The "a" vowel is a pretty easy one. Time to take on a vowel that is just slightly trickier. The "e" in Mandarin Chinese is slightly tricky because it can be pronounced in two different ways. You simply have to memorize when it makes one sound and when it makes the other.

Tone: 1 2 3 4 1234 [Show more Settings]

Additional Settings

Show Text: IPA Zhuyin Wade-Giles

Text Size: Small Medium Large

Chart Mode: Audio Links (disables audio)

-e- -e -ei -en -eng -er
∅-
e
[ɯ̯ʌ]
e
ei
[eɪ̯]
ei
en
[ən]
en
eng
[əŋ]
eng
er
[ɑɻ]
erh
b-
bei
[peɪ̯]
ㄅㄟ
pei
ben
[pən]
ㄅㄣ
pen
beng
[pəŋ]
ㄅㄥ
peng
p-
pei
[pʰeɪ̯]
ㄆㄟ
p'ei
pen
[pʰən]
ㄆㄣ
p'en
peng
[pʰəŋ]
ㄆㄥ
p'eng
m-
me
[mɯ̯ʌ]
ㄇㄜ
me
mei
[meɪ̯]
ㄇㄟ
mei
men
[mən]
ㄇㄣ
men
meng
[məŋ]
ㄇㄥ
meng
f-
fei
[feɪ̯]
ㄈㄟ
fei
fen
[fən]
ㄈㄣ
fen
feng
[fəŋ]
ㄈㄥ
feng
d-
de
[tɯ̯ʌ]
ㄉㄜ
te
dei
[teɪ̯]
ㄉㄟ
tei
den
[tən]
ㄉㄣ
ten
deng
[təŋ]
ㄉㄥ
teng
t-
te
[tʰɯ̯ʌ]
ㄊㄜ
t'e
teng
[tʰəŋ]
ㄊㄥ
t'eng
n-
ne
[nɯ̯ʌ]
ㄋㄜ
ne
nei
[neɪ̯]
ㄋㄟ
nei
nen
[nən]
ㄋㄣ
nen
neng
[nəŋ]
ㄋㄥ
neng
l-
le
[lɯ̯ʌ]
ㄌㄜ
le
lei
[leɪ̯]
ㄌㄟ
lei
leng
[ləŋ]
ㄌㄥ
leng
s-
se
[sɯ̯ʌ]
ㄙㄜ
se
sen
[sən]
ㄙㄣ
sen
seng
[səŋ]
ㄙㄥ
seng
g-
ge
[kɯ̯ʌ]
ㄍㄜ
ke
gei
[keɪ̯]
ㄍㄟ
kei
gen
[kən]
ㄍㄣ
ken
geng
[kəŋ]
ㄍㄥ
keng
k-
ke
[kʰɯ̯ʌ]
ㄎㄜ
k'e
kei
[kʰeɪ̯]
ㄎㄟ
k'ei
ken
[kʰən]
ㄎㄣ
k'en
keng
[kʰəŋ]
ㄎㄥ
k'eng
h-
he
[xɯ̯ʌ]
ㄏㄜ
he
hei
[xeɪ̯]
ㄏㄟ
hei
hen
[xən]
ㄏㄣ
hen
heng
[xəŋ]
ㄏㄥ
heng