Property:Ipa

Revision as of 02:06, 14 January 2015 by Mscottmoore (talk | contribs) (Changed datatype to string)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Datatype String

Showing 20 pages using this property.
-
-a +
[ɑ]  +
[aɪ̯]  +
[an]  +
[ɑŋ]  +
[ɑʊ̯]  +
-e +
[ɯ̯ʌ]  +
[eɪ̯]  +
[ən]  +
[əŋ]  +
[ɑɻ]  +
-i +
[i]  +
[i̯ɑ]  +
[iɛn]  +
[i̯ɑŋ]  +
[i̯ɑʊ̯]  +
[iɛ]  +
[in]  +
[iŋ]  +
[i̯ʊŋ]  +
[i̯ɤʊ̯]  +