Difference between revisions of "The "o" and "u" vowels"

(Created page with "{{Pronunciation Box}} Although we treated the "a" vowel, the "e" vowel, and the "i" vowel separa...")
 
Line 262: Line 262:
  
 
[[Category:Pinyin]]
 
[[Category:Pinyin]]
{{Basic Pronunciation|A1|34|TEST SUMMARY|pinyin|ASP00007}}
+
{{Basic Pronunciation|A1|34|The "o" and "u" vowels in Chinese aren't quite as straightforward as one might hope, and the two get confused a bit, so it's useful to learn them together.|pinyin|ASP00007}}

Revision as of 13:28, 21 March 2015

Although we treated the "a" vowel, the "e" vowel, and the "i" vowel separately, we're going to present "o" and "u" together because, well... these two sounds kind of have a thing for each other, and it makes sense to do it this way.

Tone: 1 2 3 4 1234 [Show more Settings]

Additional Settings

Show Text: IPA Zhuyin Wade-Giles

Text Size: Small Medium Large

Chart Mode: Audio Links (disables audio)

-o- -o -ou -ong -u- -u -ua -uai -uei -uo -uan -uang -uen -ueng
∅-
o
[ɔ]
o
ou
[ɤʊ̯]
ou
wu
[u]
wu
wa
[u̯ɑ]
ㄨㄚ
wa
wai
[u̯aɪ̯]
ㄨㄞ
wai
wei
[u̯eɪ̯]
ㄨㄟ
wei
wo
[u̯ɔ]
ㄨㄛ
wo
wan
[u̯an]
ㄨㄢ
wan
wang
[u̯ɑŋ]
ㄨㄤ
wang
wen
[u̯ən]
ㄨㄣ
wen
weng
[u̯əŋ]
ㄨㄥ
weng
b-
bo
[pu̯ɔ]
ㄅㄛ
po
bu
[pu]
ㄅㄨ
pu
p-
po
[pʰu̯ɔ]
ㄆㄛ
p'o
pou
[pʰɤʊ̯]
ㄆㄡ
p'ou
pu
[pʰu]
ㄆㄨ
p'u
m-
mo
[mu̯ɔ]
ㄇㄛ
mo
mou
[mɤʊ̯]
ㄇㄡ
mou
mu
[mu]
ㄇㄨ
mu
f-
fo
[fu̯ɔ]
ㄈㄛ
fo
fou
[fɤʊ̯]
ㄈㄡ
fou
fu
[fu]
ㄈㄨ
fu
d-
dou
[tɤʊ̯]
ㄉㄡ
tou
dong
[tʊŋ]
ㄉㄨㄥ
tung
du
[tu]
ㄉㄨ
tu
dui
[tu̯eɪ̯]
ㄉㄨㄟ
tui
duo
[tu̯ɔ]
ㄉㄨㄛ
to
duan
[tu̯an]
ㄉㄨㄢ
tuan
dun
[tu̯ən]
ㄉㄨㄣ
tun
t-
tou
[tʰɤʊ̯]
ㄊㄡ
t'ou
tong
[tʰʊŋ]
ㄊㄨㄥ
t'ung
tu
[tʰu]
ㄊㄨ
t'u
tui
[tʰu̯eɪ̯]
ㄊㄨㄟ
t'ui
tuo
[tʰu̯ɔ]
ㄊㄨㄛ
t'o
tuan
[tʰu̯an]
ㄊㄨㄢ
t'uan
tun
[tʰu̯ən]
ㄊㄨㄣ
t'un
n-
nou
[nɤʊ̯]
ㄋㄡ
nou
nong
[nʊŋ]
ㄋㄨㄥ
nung
nu
[nu]
ㄋㄨ
nu
nuo
[nu̯ɔ]
ㄋㄨㄛ
no
nuan
[nu̯an]
ㄋㄨㄢ
nuan
l-
lo
[lu̯ɔ]
ㄌㄛ
lo
lou
[lɤʊ̯]
ㄌㄡ
lou
long
[lʊŋ]
ㄌㄨㄥ
lung
lu
[lu]
ㄌㄨ
lu
luo
[lu̯ɔ]
ㄌㄨㄛ
lo
luan
[lu̯an]
ㄌㄨㄢ
luan
lun
[lu̯ən]
ㄌㄨㄣ
lun
s-
sou
[sɤʊ̯]
ㄙㄡ
sou
song
[sʊŋ]
ㄙㄨㄥ
sung
su
[su]
ㄙㄨ
su
sui
[su̯eɪ̯]
ㄙㄨㄟ
sui
suo
[su̯ɔ]
ㄙㄨㄛ
so
suan
[su̯an]
ㄙㄨㄢ
suan
sun
[su̯ən]
ㄙㄨㄣ
sun
g-
gou
[kɤʊ̯]
ㄍㄡ
kou
gong
[kʊŋ]
ㄍㄨㄥ
kung
gu
[ku]
ㄍㄨ
ku
gua
[ku̯ɑ]
ㄍㄨㄚ
kua
guai
[ku̯aɪ̯]
ㄍㄨㄞ
kuai
gui
[ku̯eɪ̯]
ㄍㄨㄟ
kui
guo
[ku̯ɔ]
ㄍㄨㄛ
ko
guan
[ku̯an]
ㄍㄨㄢ
kuan
guang
[ku̯ɑŋ]
ㄍㄨㄤ
kuang
gun
[ku̯ən]
ㄍㄨㄣ
kun
k-
kou
[kʰɤʊ̯]
ㄎㄡ
k'ou
kong
[kʰʊŋ]
ㄎㄨㄥ
k'ung
ku
[kʰu]
ㄎㄨ
k'u
kua
[kʰu̯ɑ]
ㄎㄨㄚ
k'ua
kuai
[kʰu̯aɪ̯]
ㄎㄨㄞ
k'uai
kui
[kʰu̯eɪ̯]
ㄎㄨㄟ
k'ui
kuo
[kʰu̯ɔ]
ㄎㄨㄛ
k'o
kuan
[kʰu̯an]
ㄎㄨㄢ
k'uan
kuang
[kʰu̯ɑŋ]
ㄎㄨㄤ
k'uang
kun
[kʰu̯ən]
ㄎㄨㄣ
k'un
h-
hou
[xɤʊ̯]
ㄏㄡ
hou
hong
[xʊŋ]
ㄏㄨㄥ
hung
hu
[xu]
ㄏㄨ
hu
hua
[xu̯ɑ]
ㄏㄨㄚ
hua
huai
[xu̯aɪ̯]
ㄏㄨㄞ
huai
hui
[xu̯eɪ̯]
ㄏㄨㄟ
hui
huo
[xu̯ɔ]
ㄏㄨㄛ
ho
huan
[xu̯an]
ㄏㄨㄢ
huan
huang
[xu̯ɑŋ]
ㄏㄨㄤ
huang
hun
[xu̯ən]
ㄏㄨㄣ
hun