The "o" and "u" vowels

Revision as of 13:28, 21 March 2015 by WikiSysop (talk | contribs)

Although we treated the "a" vowel, the "e" vowel, and the "i" vowel separately, we're going to present "o" and "u" together because, well... these two sounds kind of have a thing for each other, and it makes sense to do it this way.

Tone: 1 2 3 4 1234 [Show more Settings]

Additional Settings

Show Text: IPA Zhuyin Wade-Giles

Text Size: Small Medium Large

Chart Mode: Audio Links (disables audio)

-o- -o -ou -ong -u- -u -ua -uai -uei -uo -uan -uang -uen -ueng
∅-
o
[ɔ]
o
ou
[ɤʊ̯]
ou
wu
[u]
wu
wa
[u̯ɑ]
ㄨㄚ
wa
wai
[u̯aɪ̯]
ㄨㄞ
wai
wei
[u̯eɪ̯]
ㄨㄟ
wei
wo
[u̯ɔ]
ㄨㄛ
wo
wan
[u̯an]
ㄨㄢ
wan
wang
[u̯ɑŋ]
ㄨㄤ
wang
wen
[u̯ən]
ㄨㄣ
wen
weng
[u̯əŋ]
ㄨㄥ
weng
b-
bo
[pu̯ɔ]
ㄅㄛ
po
bu
[pu]
ㄅㄨ
pu
p-
po
[pʰu̯ɔ]
ㄆㄛ
p'o
pou
[pʰɤʊ̯]
ㄆㄡ
p'ou
pu
[pʰu]
ㄆㄨ
p'u
m-
mo
[mu̯ɔ]
ㄇㄛ
mo
mou
[mɤʊ̯]
ㄇㄡ
mou
mu
[mu]
ㄇㄨ
mu
f-
fo
[fu̯ɔ]
ㄈㄛ
fo
fou
[fɤʊ̯]
ㄈㄡ
fou
fu
[fu]
ㄈㄨ
fu
d-
dou
[tɤʊ̯]
ㄉㄡ
tou
dong
[tʊŋ]
ㄉㄨㄥ
tung
du
[tu]
ㄉㄨ
tu
dui
[tu̯eɪ̯]
ㄉㄨㄟ
tui
duo
[tu̯ɔ]
ㄉㄨㄛ
to
duan
[tu̯an]
ㄉㄨㄢ
tuan
dun
[tu̯ən]
ㄉㄨㄣ
tun
t-
tou
[tʰɤʊ̯]
ㄊㄡ
t'ou
tong
[tʰʊŋ]
ㄊㄨㄥ
t'ung
tu
[tʰu]
ㄊㄨ
t'u
tui
[tʰu̯eɪ̯]
ㄊㄨㄟ
t'ui
tuo
[tʰu̯ɔ]
ㄊㄨㄛ
t'o
tuan
[tʰu̯an]
ㄊㄨㄢ
t'uan
tun
[tʰu̯ən]
ㄊㄨㄣ
t'un
n-
nou
[nɤʊ̯]
ㄋㄡ
nou
nong
[nʊŋ]
ㄋㄨㄥ
nung
nu
[nu]
ㄋㄨ
nu
nuo
[nu̯ɔ]
ㄋㄨㄛ
no
nuan
[nu̯an]
ㄋㄨㄢ
nuan
l-
lo
[lu̯ɔ]
ㄌㄛ
lo
lou
[lɤʊ̯]
ㄌㄡ
lou
long
[lʊŋ]
ㄌㄨㄥ
lung
lu
[lu]
ㄌㄨ
lu
luo
[lu̯ɔ]
ㄌㄨㄛ
lo
luan
[lu̯an]
ㄌㄨㄢ
luan
lun
[lu̯ən]
ㄌㄨㄣ
lun
s-
sou
[sɤʊ̯]
ㄙㄡ
sou
song
[sʊŋ]
ㄙㄨㄥ
sung
su
[su]
ㄙㄨ
su
sui
[su̯eɪ̯]
ㄙㄨㄟ
sui
suo
[su̯ɔ]
ㄙㄨㄛ
so
suan
[su̯an]
ㄙㄨㄢ
suan
sun
[su̯ən]
ㄙㄨㄣ
sun
g-
gou
[kɤʊ̯]
ㄍㄡ
kou
gong
[kʊŋ]
ㄍㄨㄥ
kung
gu
[ku]
ㄍㄨ
ku
gua
[ku̯ɑ]
ㄍㄨㄚ
kua
guai
[ku̯aɪ̯]
ㄍㄨㄞ
kuai
gui
[ku̯eɪ̯]
ㄍㄨㄟ
kui
guo
[ku̯ɔ]
ㄍㄨㄛ
ko
guan
[ku̯an]
ㄍㄨㄢ
kuan
guang
[ku̯ɑŋ]
ㄍㄨㄤ
kuang
gun
[ku̯ən]
ㄍㄨㄣ
kun
k-
kou
[kʰɤʊ̯]
ㄎㄡ
k'ou
kong
[kʰʊŋ]
ㄎㄨㄥ
k'ung
ku
[kʰu]
ㄎㄨ
k'u
kua
[kʰu̯ɑ]
ㄎㄨㄚ
k'ua
kuai
[kʰu̯aɪ̯]
ㄎㄨㄞ
k'uai
kui
[kʰu̯eɪ̯]
ㄎㄨㄟ
k'ui
kuo
[kʰu̯ɔ]
ㄎㄨㄛ
k'o
kuan
[kʰu̯an]
ㄎㄨㄢ
k'uan
kuang
[kʰu̯ɑŋ]
ㄎㄨㄤ
k'uang
kun
[kʰu̯ən]
ㄎㄨㄣ
k'un
h-
hou
[xɤʊ̯]
ㄏㄡ
hou
hong
[xʊŋ]
ㄏㄨㄥ
hung
hu
[xu]
ㄏㄨ
hu
hua
[xu̯ɑ]
ㄏㄨㄚ
hua
huai
[xu̯aɪ̯]
ㄏㄨㄞ
huai
hui
[xu̯eɪ̯]
ㄏㄨㄟ
hui
huo
[xu̯ɔ]
ㄏㄨㄛ
ho
huan
[xu̯an]
ㄏㄨㄢ
huan
huang
[xu̯ɑŋ]
ㄏㄨㄤ
huang
hun
[xu̯ən]
ㄏㄨㄣ
hun