Jump to: navigation, search

Pronunciation variant

(Redirected from Tone exception)
Also known as: irregular tones, 不规范声调.

There are certain words in modern Mandarin which are pronounced one way according to almost any dictionary, but are actually pronounced differently by most native speakers. Often it is simply a matter of tone; other times there are greater differences.

Word Dictionary Says People Pronounce It
办公室 bàngōngshì bàngōngshǐ
秘鲁 Bìlǔ Mìlǔ
比较 bǐjiào bǐjiǎo
惩罚 chéngfá chěngfá
乘务员 chéngwùyuán chèngwùyuán
成绩 chéngjì chéngjī
出血 chūxiě, chūxuè chūxuě
符合 fúhé fǔhé
复杂 fùzá fǔzá
狗狗 gǒugou gǒugóu
骨头 gǔtou gútou
好莱坞 Hǎoláiwù Hǎoláiwū
馄饨 húntun húndùn
结果 jiéguǒ jiēguǒ
结束 jiéshù jiésù
角色 juésè jiǎosè
尽管 jǐnguǎn jìnguǎn
尽量 jǐnliàng jìnliàng
勉强 miǎnqiǎng miǎnqiáng
昵称 nìchēng níchēng
下载 xiàzài xiàzǎi
纤维 xiānwéi qiānwéi
业绩 yèjì yèjī
因为 yīnwèi yīnwéi
油炸 yóuzhá yóuzhà
脂肪 zhīfáng zhǐfáng
质量 zhìliàng zhǐliàng
主意 zhǔyi zhúyi