Keywords

The following keywords are linked to their respective disambiguation pages. So, for example, if you wanted to see a list of all vocabulary points that involve the word 办法 (bànfǎ), you could just scroll down to the B section and click on 办法. This page is continuously being updated and includes vocabulary comparisons but not vocabulary lists. Click on the column titles to sort by different criteria.

Keyword List, Ordered by Pinyin

PinyinHanziPage count
shàngbān上班1
yánsù严肃1
yánzhòng严重1
línshí临时1
zhǔyi主意1
zhǔtí主题1
liǎojiě了解1
yǐwéi以为1
xiūjià休假2
zuò1
bǎocún保存1
bǎohù保护1
bǎoliú保留1
zuò2
quán1
gōngsī公司1
guānxīn关心1
chuàngzuò创作1
chuàngzào创造1
bàngōngshì办公室1
bànfǎ办法2
1
fāzhǎn发展1
fādá发达1
biàn1
biànhuà变化1
tīngshuō听说1
zhōuwéi周围1
shāngliang商量1
huífù回复1
huídá回答1
zàihu在乎1
dàgài大概1
dàyuē大约1
tiānqì天气1
hàipà害怕1
jiā1
jiātíng家庭1
1
jiānglái将来1
xiǎo1
shǎo1
gōngzuò工作1
gōngfu工夫1
yǐjīng已经1
xīwàng希望1
dài1
bāng1
bāngzhù帮助2
bāngmáng帮忙1
chángcháng常常1
gàn1
niánjì年纪1
niánqīng年轻1
niánqīng年青1
niánlíng年龄1
dùjià度假2
jiànyì建议2
kāixīn开心1
nòng1
dāngdì当地1
hěn duō很多1
dédào得到1
kuàilè快乐2
1
xiǎngfǎ想法1
yúkuài愉快1
yìyì意义1
yìsi意思1
yìjiàn意见1
gǎnjī感激1
gǎnjué感觉1
gǎnxiè感谢1
dài2
dǎting打听1
dǎsuàn打算1
dānxīn担心1
guǎi1
ànzhào按照1
jùshuō据说1
kòngzhì控制1
tuījiàn推荐1
tígāo提高1
1
gǎo1
bǎi1
shōudào收到1
gǎi1
gǎibiàn改变1
gǎishàn改善1
gǎijìn改进1
fàng1
fàngjià放假2
fàngsōng放松1
jiàoshī教师1
fāngfǎ方法2
jiù1
shíjiān时间1
pǔtōng普通1
pǔbiàn普遍1
zànshí暂时1
céngjīng曾经1
qīdài期待1
qīwàng期望1
wèilái未来1
běndì本地1
gēnjù根据1
1
qìhòu气候1
qìwēn气温1
mǎnyì满意1
mǎnzú满足1
piàoliang漂亮1
lǐjiě理解1
yòng1
mùbiāo目标1
mùdì目的1
kàn1
zháojí着急1
zhīdào知道1
chuān穿1
děng1
děngděng等等1
guǎn1
jīnglì经历1
jīngcháng经常1
jīngyàn经验1
wéihù维护1
měilì美丽1
lǎo1
lǎoshī老师1
féi1
pàng1
huā1
cáng1
biǎoshì表示1
biǎodá表达1
jiàn2
jiànmiàn见面1
juéde觉得1
jiěshì解释1
jìhuà计划1
rènwéi认为1
rènshi认识1
tǎolùn讨论1
xǔduō许多1
huàtí话题1
shuōmíng说明1
duǒ1
zhuǎn1
qīngsōng轻松1
jìnbù进步1
biàn1
dōu1
wèn1
fùjìn附近1
tímù题目1
gāoxìng高兴2