Difference between revisions of "Pinyin: the "i" vowel"

(Switched to "Basic Pronunciation" template)
Line 234: Line 234:
  
 
[[Category:Pinyin]]
 
[[Category:Pinyin]]
{{Point Type|pinyin}}
+
{{Basic Pronunciation|A1|33|TEST SUMMARY|pinyin|ASP00005}}
{{Level|A1}}
 

Revision as of 02:53, 19 March 2015

Hopefully you enjoyed mastering the different sounds that the "e" vowel could make, because the "i" vowel turns up the difficulty just a bit more.

Tone: 1 2 3 4 1234 [Show more Settings]

Additional Settings

Show Text: IPA Zhuyin Wade-Giles

Text Size: Small Medium Large

Chart Mode: Audio Links (disables audio)

-i- -i -i* -ia -iao -ie -iou -ian -iang -in -ing -iong
∅-
yi
[i]
i
ya
[i̯ɑ]
ㄧㄚ
ya
yao
[i̯ɑʊ̯]
ㄧㄠ
yao
ye
[iɛ]
ㄧㄝ
yeh
you
[i̯ɤʊ̯]
ㄧㄡ
yu
yan
[iɛn]
ㄧㄢ
yan
yang
[i̯ɑŋ]
ㄧㄤ
yang
yin
[yin]
ㄧㄣ
yin
ying
[yiŋ]
ㄧㄥ
ying
yong
ㄩㄥ
yung
b-
bi
[pi]
ㄅㄧ
pi
biao
[pi̯ɑʊ̯]
ㄅㄧㄠ
piao
bie
[piɛ]
ㄅㄧㄝ
pieh
bian
[piɛn]
ㄅㄧㄢ
pien
bin
[pin]
ㄅㄧㄣ
pin
bing
[piŋ]
ㄅㄧㄥ
ping
p-
pi
[pʰi]
ㄆㄧ
p'i
piao
[pʰi̯ɑʊ̯]
ㄆㄧㄠ
p'iao
pie
[pʰiɛ]
ㄆㄧㄝ
p'ieh
pian
[pʰiɛn]
ㄆㄧㄢ
p'ien
min
[pʰin]
ㄆㄧㄣ
p'in
ping
[pʰiŋ]
ㄆㄧㄥ
p'ing
m-
mi
[mi]
ㄇㄧ
mi
miao
[mi̯ɑʊ̯]
ㄇㄧㄠ
miao
mie
[miɛ]
ㄇㄧㄝ
mieh
miu
[mi̯ɤʊ̯]
ㄇㄧㄡ
miu
mian
[miɛn]
ㄇㄧㄢ
mien
ming
[miŋ]
ㄇㄧㄥ
ming
f-
d-
di
[ti]
ㄉㄧ
ti
diao
[ti̯ɑʊ̯]
ㄉㄧㄠ
tiao
die
[tiɛ]
ㄉㄧㄝ
tieh
diu
[ti̯ɤʊ̯]
ㄉㄧㄡ
tiu
dian
[tiɛn]
ㄉㄧㄢ
tien
ding
[tiŋ]
ㄉㄧㄥ
ting
t-
ti
[tʰi]
ㄊㄧ
t'i
tiao
[tʰi̯ɑʊ̯]
ㄊㄧㄠ
t'iao
tie
[tʰiɛ]
ㄊㄧㄝ
t'ieh
tian
[tʰiɛn]
ㄊㄧㄢ
t'ien
ting
[tʰiŋ]
ㄊㄧㄥ
t'ing
n-
ni
[ni]
ㄋㄧ
ni
niao
[ni̯ɑʊ̯]
ㄋㄧㄠ
niao
nie
[niɛ]
ㄋㄧㄝ
nieh
niu
[ni̯ɤʊ̯]
ㄋㄧㄡ
niu
nian
[niɛn]
ㄋㄧㄢ
nien
niang
[ni̯ɑŋ]
ㄋㄧㄤ
niang
nin
[nin]
ㄋㄧㄣ
nin
ning
[niŋ]
ㄋㄧㄥ
ning
l-
li
[li]
ㄌㄧ
li
lia
[li̯ɑ]
ㄌㄧㄚ
lia
liao
[li̯ɑʊ̯]
ㄌㄧㄠ
liao
lie
[liɛ]
ㄌㄧㄝ
lieh
liu
[li̯ɤʊ̯]
ㄌㄧㄡ
liu
lian
[liɛn]
ㄌㄧㄢ
lien
liang
[li̯ɑŋ]
ㄌㄧㄤ
liang
lin
[lin]
ㄌㄧㄣ
lin
ling
[liŋ]
ㄌㄧㄥ
ling
s-
si
[sɿ]
ssu
g-
k-
h-