Wade-Giles

Initials

 1. ch'-
 2. ch'-
 3. ch-
 4. ch-
 5. f-
 6. h-
 7. hs-
 8. j-
 9. k'-
 10. k-
 11. l-
 12. m-
 13. n-
 14. p'-
 15. p-
 16. s-
 17. sh-
 18. t'-
 19. t-
 20. ts'-
 21. ts-
 22. ∅-

Finals

 1. -a
 2. -ai
 3. -an
 4. -ang
 5. -ao
 6. -e
 7. -ei
 8. -en
 9. -eng
 10. -erh
 11. -ia
 12. -iang
 13. -iao
 14. -ieh
 15. -ien
 16. -in
 17. -ing
 18. -iou
 19. -iung
 20. -o
 21. -o
 22. -ou
 23. -u
 24. -u/ih
 25. -ua
 26. -uai
 27. -uan
 28. -uang
 29. -uei
 30. -uen
 31. -ueng
 32. -ung
 33. -üan
 34. -üeh
 35. -üin

Syllables

 1. a
 2. ai
 3. an
 4. ang
 5. ao
 6. ch'a
 7. ch'ai
 8. ch'an
 9. ch'ang
 10. ch'ao
 11. ch'e
 12. ch'en
 13. ch'eng
 14. ch'i
 15. ch'ia
 16. ch'iang
 17. ch'iao
 18. ch'ieh
 19. ch'ien
 20. ch'ih
 21. ch'in
 22. ch'ing
 23. ch'iu
 24. ch'iung
 25. ch'o
 26. ch'ou
 27. ch'u
 28. ch'ua
 29. ch'uai
 30. ch'uan
 31. ch'uang
 32. ch'ui
 33. ch'un
 34. ch'ung
 35. ch'ü
 36. ch'üan
 37. ch'üeh
 38. ch'ün
 39. cha
 40. chai
 41. chan
 42. chang
 43. chao
 44. che
 45. chei
 46. chen
 47. cheng
 48. chi
 49. chia
 50. chiang
 51. chiao
 52. chieh
 53. chien
 54. chih
 55. chin
 56. ching
 57. chiu
 58. chiung
 59. cho
 60. chou
 61. chu
 62. chua
 63. chuai
 64. chuan
 65. chuang
 66. chui
 67. chun
 68. chung
 69. chü
 70. chüan
 71. chüeh
 72. chün
 73. e
 74. ei
 75. en
 76. eng
 77. erh
 78. fa
 79. fan
 80. fang
 81. fei
 82. fen
 83. feng
 84. fo
 85. fou
 86. fu
 87. ha
 88. hai
 89. han
 90. hang
 91. hao
 92. he
 93. hei
 94. hen
 95. heng
 96. his
 97. ho
 98. hou
 99. hsia
 100. hsiang
 101. hsiao
 102. hsieh
 103. hsien
 104. hsin
 105. hsing
 106. hsiu
 107. hsiung
 108. hsü
 109. hsüan
 110. hsüeh
 111. hsün
 112. hu
 113. hua
 114. huai
 115. huan
 116. huang
 117. hui
 118. hun
 119. hung
 120. i
 121. jan
 122. jang
 123. jao
 124. je
 125. jen
 126. jeng
 127. jih
 128. jo
 129. jou
 130. ju
 131. jua
 132. juan
 133. jui
 134. jun
 135. jung
 136. k'a
 137. k'ai
 138. k'an
 139. k'ang
 140. k'ao
 141. k'e
 142. k'ei
 143. k'en
 144. k'eng
 145. k'o
 146. k'ou
 147. k'u
 148. k'ua
 149. k'uai
 150. k'uan
 151. k'uang
 152. k'ui
 153. k'un
 154. k'ung
 155. ka
 156. kai
 157. kan
 158. kang
 159. kao
 160. ke
 161. kei
 162. ken
 163. keng
 164. ko
 165. kou
 166. ku
 167. kua
 168. kuai
 169. kuan
 170. kuang
 171. kui
 172. kun
 173. kung
 174. la
 175. lai
 176. lan
 177. lang
 178. lao
 179. le
 180. lei
 181. leng
 182. li
 183. lia
 184. liang
 185. liao
 186. lieh
 187. lien
 188. lin
 189. ling
 190. liu
 191. lo
 192. lo
 193. lou
 194. lu
 195. luan
 196. lun
 197. lung
 198. lüeh
 199. ma
 200. mai
 201. man
 202. mang
 203. mao
 204. me
 205. mei
 206. men
 207. meng
 208. mi
 209. miao
 210. mieh
 211. mien
 212. min
 213. ming
 214. miu
 215. mo
 216. mou
 217. mu
 218. na
 219. nai
 220. nan
 221. nang
 222. nao
 223. ne
 224. nei
 225. nen
 226. neng
 227. ni
 228. niang
 229. niao
 230. nieh
 231. nien
 232. nin
 233. ning
 234. niu
 235. no
 236. nou
 237. nu
 238. nuan
 239. nung
 240. nüeh
 241. o
 242. ou
 243. p'a
 244. p'ai
 245. p'an
 246. p'ang
 247. p'ao
 248. p'ei
 249. p'en
 250. p'eng
 251. p'i
 252. p'iao
 253. p'ieh
 254. p'ien
 255. p'in
 256. p'ing
 257. p'o
 258. p'ou
 259. p'u
 260. pa
 261. pai
 262. pan
 263. pang
 264. pao
 265. pei
 266. pen
 267. peng
 268. pi
 269. piang
 270. piao
 271. pieh
 272. pien
 273. pin
 274. ping
 275. po
 276. pu
 277. sa
 278. sai
 279. san
 280. sang
 281. sao
 282. se
 283. sen
 284. seng
 285. sha
 286. shai
 287. shan
 288. shang
 289. shao
 290. she
 291. shei
 292. shen
 293. sheng
 294. shih
 295. sho
 296. shou
 297. shu
 298. shua
 299. shuai
 300. shuan
 301. shuang
 302. shui
 303. shun
 304. so
 305. sou
 306. ssu
 307. su
 308. suan
 309. sui
 310. sun
 311. sung
 312. t'a
 313. t'ai
 314. t'an
 315. t'ang
 316. t'ao
 317. t'e
 318. t'eng
 319. t'i
 320. t'iao
 321. t'ieh
 322. t'ien
 323. t'ing
 324. t'o
 325. t'ou
 326. t'u
 327. t'uan
 328. t'ui
 329. t'un
 330. t'ung
 331. ta
 332. tai
 333. tan
 334. tang
 335. tao
 336. te
 337. tei
 338. ten
 339. teng
 340. ti
 341. tiao
 342. tieh
 343. tien
 344. ting
 345. tiu
 346. to
 347. tou
 348. ts'a
 349. ts'ai
 350. ts'an
 351. ts'ang
 352. ts'ao
 353. ts'e
 354. ts'ei
 355. ts'en
 356. ts'eng
 357. ts'o
 358. ts'ou
 359. ts'u
 360. ts'uan
 361. ts'ui
 362. ts'un
 363. ts'ung
 364. tsa
 365. tsai
 366. tsan
 367. tsang
 368. tsao
 369. tse
 370. tsei
 371. tsen
 372. tseng
 373. tso
 374. tsou
 375. tsu
 376. tsuan
 377. tsui
 378. tsun
 379. tsung
 380. tu
 381. tuan
 382. tui
 383. tun
 384. tung
 385. tz'u
 386. tzu
 387. wa
 388. wai
 389. wan
 390. wang
 391. wei
 392. wen
 393. weng
 394. wo
 395. wu
 396. ya
 397. yan
 398. yang
 399. yao
 400. yeh
 401. yin
 402. ying
 403. yu
 404. yung
 405. yüan
 406. yüeh
 407. yün