Jump to: navigation, search

Keywords

The following keywords are linked to their respective disambiguation pages. So, for example, if you wanted to see a list of all grammar points that involve the word (), you could just scroll down the the Y section and click on . This page is continuously being updated. Click on the column titles to sort by different criteria.

Keyword List, Ordered by Pinyin

PinyinHanziPage count
noneNone8
5
yīxià一下1
yīxiàzi一下子1
yīxiē一些1
yīxiàng一向3
yīdìng一定1
yīdù一度1
yī fāngmiàn一方面1
yīdàn一旦2
yīshí一时1
yīyàng一样1
yìdiǎn一点4
yīdiǎnr一点儿1
yīzhí一直2
yīqǐ一起1
yībiān一边1
yīmiàn一面1
1
wàn3
sān1
shàng4
xià6
xiàqù下去1
24
bùxià不下1
buliǎo不了2
bùjǐn不仅2
bùdàn不但2
bùtíng不停1
bùdào不到1
bùdòng不动1
bùzhǐ不只1
bùkě不可1
bùrú不如1
bùxiè不屑1
bùdébù不得不2
bùdéliao不得了1
bù zěnme不怎么2
bùkuì不愧1
bùkuìshì不愧是1
bùdǒng不懂1
bùduàn不断1
bùshì不是4
bùbǐ不比1
bùrán不然3
bùyòng不用1
[[|]]不着1
bù zhīdào不知道1
bùguǎn不管1
bùyào不要1
bùlùn不论1
[[|]]不起1
bùguò不过1
bùcuò不错1
1
yǔqí与其1
yǔfǒu与否1
qiě1
liǎng1
ge3
zhōngjiān中间1
wèi, wéi4
wèile为了2
wèishénme为什么1
zhī1
zhīyī之一1
zhīqián之前1
zhīhòu之后2
zhīsuǒyǐ之所以1
zhīlèi之类1
zhīlèide之类的1
zhījiān之间1
1
jiǔ1
19
le26
èr2
9
hùxiāng互相1
1
xiē1
rénjia人家1
亿1
shénme什么6
shénme shíhou什么时候2
cóng4
cóngbù从不1
cónglái从来2
cóngméi从没1
8
[[|]]以上1
yǐwéi以为1
yǐbiàn以便1
yǐmiǎn以免1
yǐqián以前2
yǐhòu以后6
yǐwài以外1
yǐlái以来1
rènhé任何1
huì3
dàn3
dànshì但是4
zhù1
hékuàng何况1
shǐ使1
bèi1
dào2
hòu1
zhíde值得1
jiàshǐ假使1
jiàrú假如1
piān1
zuòzhǔ做主1
xiàng1
yuán1
xiān1
quán1
1
liù1
guānyú关于3
qīzhōng其中1
jiān1
[[|]]1
zài8
zàisān再三1
zài yě bù再也不1
zàishuō再说1
3
jīhū几乎1
fánshì凡是1
píng1
chū1
fēnzhī分之1
1
gāng3
gānggāng刚刚1
gāngcái刚才2
bié2
biéren别人1
biéshuō别说1
dào9
dàodǐ到底2
qián2
bànfǎ办法1
dòng1
bāokuò包括1
huà1
shí2
qiān4
qiānwàn千万1
bàn1
jíshǐ即使1
què2
yuánlái原来2
6
yòu6
fǎnzhèng反正1
fǎnér反而4
shòu1
lìngwài另外2
zhǐ3
zhǐhǎo只好2
zhǐyǒu只有1
zhǐyào只要1
jiào2
6
kěyǐ可以2
kěshì可是2
hào1
héshì合适1
hòu3
hòulái后来3
xiàng2
xiànglái向来1
ma4
fǒu2
fǒuzé否则1
ba5
bei1
ne3
zhōu1
3
nǎ'r哪儿2
nǎpà哪怕1
nǎlǐ哪里2
a2
ma1
1
huí1
yīnwèi因为4
yīncǐ因此1
zài8
[[|]]在哪儿1
2
huài1
kuài1
wài2
duō7
duōle多了1
duōkuī多亏1
duōshao多少1
duōcháng shíjiān多长时间1
gòu1
tài2
hǎo10
hǎobùróngyì好不容易1
hǎoxiàng好像1
hǎoróngyì好容易1
3
rúguǒ如果3
xìng1
nìngkě宁可2
wán1
róngyì容易1
duì7
duìyú对于3
jiāng1
jiānghuì将会1
jiāngyào将要1
shǎo2
shǎobuliǎo少不了1
jìu20
jiùshì就是5
jiùsuàn就算1
jǐnguǎn尽管2
jìnliàng尽量1
jūrán居然2
suì1
1
qǐbúshì岂不是1
chà2
chàbùduō差不多1
chàbùduō差很多1
chàdiǎn差点2
chàdiǎnméi差点没1
yǐjīng已经2
chángcháng常常1
gāncuì干脆1
píngcháng平常1
píngshí平时1
nián1
bìng2
bìngqiě并且1
xìngkuī幸亏1
xìnghǎo幸好1
yīnggāi应该1
dāngzhōng当中1
wang2
hěn4
de, děi9
deduō得多1
kuài1
hūrán忽然1
zěnme怎么6
xìng1
guài1
guàibude怪不得1
zǒng2
zǒngguī总归1
zǒngdé总得1
zǒngshì总是1
zǒngsuàn总算1
kǒngpà恐怕1
huīfù恢复1
xiǎng2
dǒng1
huò1
huòzhě或者3
sǔoyǐ所以2
cái6
3
tǐng1
1
fāngmiàn方面1
wúlùn无论1
wúfēi无非1
1
jǐrán既然1
1
shí4
shíhou时候4
xīngqī星期1
shì23
shìfǒu是否1
xiǎnde显得1
gèng1
zuì1
zuìhǎo最好1
yuè1
yǒu10
yǒudiǎn有点2
yǒudiǎnr有点儿2
yǒude有的1
yǒudeshì有的是1
cháo1
běn1
běnlái本来2
lái13
láizhe来着1
láishuō来说1
[[|]]极了1
gēnjù根据1
gēnběn根本1
zhèng3
zhèngzài正在2
zhènghǎo正好1
1
měi3
7
bǐ qǐlái比起来1
bǐjiào比较1
bìjìng毕竟2
máo1
méi7
méiyǒu没有7
diǎn5
diǎnzhōng点钟2
ránhòu然后2
shènzhì甚至1
yóu2
yóuyú由于2
yóucǐ由此1
bái1
bǎi2
de14
de shíhou的时候3
de huà的话2
zhídào直到1
xiāngfǎn相反1
kàn3
kànlái看来1
kàn qǐlái看起来2
zhēn1
zhe6
zhī1
quèdìng确定1
lǐbài礼拜1
2
jiūjìng究竟2
tūrán突然1
jìng1
jìngrán竟然1
1
děng2
děngdào等到1
děngdeng等等1
jiǎnzhí简直1
suàn1
zhōngyú终于2
jīngcháng经常1
jīngguò经过1
jiéguǒ结果1
gěi6
lǎo2
lǎoshi老是2
ér4
érqiě而且3
éryǐ而已1
kěndìng肯定1
néng2
zìcóng自从1
zhìyú至于3
1
mòguòyú莫过于1
mòfēi莫非1
suīrán虽然1
bèi2
yào12
yàobù要不2
yàobushì要不是1
yàome要么1
yàowǒshuō要我说1
yàoshì要是1
jiàn1
jiǎo1
ràng1
huà1
gāi1
shuō2
qǐng1
shéi3
liàng1
xiàng2
6
qǐlái起来3
chèn1
yuè2
yuèláiyuè越来越1
1
zúzú足足1
gēn5
biān1
guò6
jìn1
hái8
huányuán还原1
háizài还在1
hái hǎo还好1
háishì还是3
háiyǒu还有2
zhè3
zhège这个1
zhème这么2
zhèyàng这样1
jìn1
jìnyībù进一步1
yuǎn1
lián3
shìhé适合1
tōngguò通过1
dào1
4
nèige那个1
nàme那么3
dōu19
1
jiànyú鉴于1
cuò1
chúle除了1
chúfēi除非1
suízhe随着1
nán2
nánmiǎn难免1
nánguài难怪2
nándào难道1
fēi3
fēiděi非得1
fēiyào非要1
shùnbiàn顺便1

Machine Readable Formats

These keywords aren't just for people. If you're building an app of some kind and would like an easy way to link characters to relevant grammar points on the Chinese Grammar Wiki, you're welcome to do so! Aside from the sortable HTML list above, you can also obtain the latest data in the following formats: